งานเลี้ยงประจำปี Vertiplus98 Sport Night Party Spirit of Service 202️0

      เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 Vertiplus98 ได้จัดให้มีงานเลี้ยงประจำปี ณ The Connecion Seminar Center โดยงานดังกล่าว โดยใช้ theme ในงานคือ Sport Night Party Spirit of Service เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการต่อไป

โดยในงานดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจับสลากของรองวัล และมอบรางวัลต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน ดังต่อไปนี้

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.