มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

จากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ได้ออกมาจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางแสดงอัตราการลดค่าไฟฟ้า
ลำดับ จำนวนไฟฟ้าที่ใช้ การคิดค่าไฟฟ้า
(หน่วย)
1 1-150 ฟรี
2 151-800 จ่ายไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ.
3 801-3,000 ยอดเดือน ก.พ. บวก ส่วนต่างเดือน ก.พ. ลด 50%
4 3,001 ขึ้นไป ยอดเดือน ก.พ. บวก ส่วนต่างเดือน ก.พ. ลด 30%
ตัวอย่างที่ 1
ใช้ไฟฟ้า 140 หน่วย
สูตรคำนวน : 1-150 หน่วย ใช้ฟรี
ค่าไฟที่ต้องชำระ : ฟรี
ตัวอย่างที่ 2 : ใช้ไฟฟ้า 700 หน่วย
เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย
   
  สูตรคำนวน : จ่ายไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ.
ค่าไฟที่ต้องชำระ : 300 หน่วย
หมายเหตุ : ใช้ฟรี 400 หน่วย
ตัวอย่างที่ 3
มี.ค. ใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วย
เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย
     
สูตรคำนวน : ยอดเดือน ก.พ. บวก ส่วนต่างเดือน ก.พ. ลด 50%
  มี.ค. – ก.พ. 1,000-300 = 700
  ส่วนเกิน ก.พ. ลด 50% 700*0.5 = 350
  เดือน มี.ค. – 350 1,000-350 = 650
ค่าไฟที่ต้องชำระ : 650 หน่วย
หมายเหตุ : ใช้ฟรี 350 หน่วย
ตัวอย่างที่ 4 ใช้ไฟฟ้า 4,000 หน่วย      
  เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 2,000 หน่วย      
           
  สูตรคำนวน : ยอดเดือน ก.พ. บวก ส่วนต่างเดือน ก.พ. ลด 30%
    มี.ค. – ก.พ. 4,000-2,000 = 2,000
    ส่วนเกิน ก.พ. ลด 30% 2,000*0.3 = 600
    เดือน มี.ค. – 600 4,000-600 = 3,400
  ค่าไฟที่ต้องชำระ : 3,400 หน่วย      
  หมายเหตุ : ใช้ฟรี 600 หน่วย      
group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.