ธุรกิจ 5 อย่างของบริษัท

1. รับปรึกษาบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

 • วิเคราะห์ถึงภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์
 • ให้คำแนะนำถึงภาพรวมข้อดี/ข้อด้อย ของอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษาด้านแนวโน้มของตลาดตลาด

2. รับบริการโอนห้องชุด

 • จัดเตรียมเอกสาร/ ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน
 • จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
 • จัดทำข้อบังคับของนิติบุคคลฯ ร่างกฎ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ สำหรับคอนโด
 • กำหนดเงินกองทุนและอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลฯ

3. รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

 • จัดเตรียมเอกสาร/ ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน
 • จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
 • จัดทำข้อบังคับของนิติบุคคลฯ ร่างกฎ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับคอนโด
 • กำหนดเงินกองทุนและอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล ฯ

4. บริหารจัดการทรัพย์สิน

 • กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานของทรัพย์สินในคอนโด / หมู่บ้าน
 • กำหนดรหัสทรัพย์สินในแต่ละหน่วย / ชิ้น
 • กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ของสินทรัพย์ เช่น ทรัพย์สินส่วนกลาง
 • กำหนดสถานะสินทรัพย์ เช่น ใช้งานได้ อยู่ระหว่างซ่อม
 • บันทึกประวัติข้อมูลการรับประกันของสินทรัพย์
 • บันทึกประวัติข้อมูลการซ่อมแซมสินทรัพย์
 • บันทึกข้อมูลการยืมคืนสินสินทรัพย์
 • บันทึกข้อมูลการขาย, บริจาคและทำลายสินทรัพย์ต่าง ๆ

5. การบริการด้านวิศวกรรม

 • การวางแผนการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร
 • การตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบวิศวกรรมอาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
 • การบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร เพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานที่กำหนด
 • บริการทดสอบการทำงานระบบวิศวกรรมในอาคารใหม่ให้เป็นไปตาม การออกแบบ
 • การดูแลและบริหารจัดการงานระบบต่างๆ ของอาคารให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า
 • การสำรวจและจัดทำรายงานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า
 • การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร และกระบวนการทำงานในด้านเครื่องกลต่าง ๆ
 • การกำหนดแผนการซ่อมบำรุงประจำปี
 • การตรวจสอบระบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย
 • การบริหารความเสี่ยงของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า
group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.