บริการของเรา

1 ด้านบุคคลกร

- แผนกปฏิบัติการ มีหน้าที่ควบคุม, ดูแลกำกับการทำงานของทีมช่างและบุคลากรในนิติบุคคล คอยประสานงานทีมงานส่วนกลางเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในกรณีที่ต้องใช้ทักษะ / ความชำนาญสูง

- แผนกวิศวกรรม มีหน้าที่คอยกำกับดูแลให้ความเหลือทีมช่างในนิติบุคคล ประสานงาน Vendor ต่าง ๆ เพื่อให้งานช่างเป็นไปได้ด้วยดี

- แผนกบัญชี มีหน้าที่ตรวจสอบรายรับ - รายจำย, งบการเงินต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านบัญชีของนิติบุคคล มีความเรียบร้อย, ถูกต้อง, โปร่งใส และตรวจสอบได้

- แผนกบุคคล มีหน้าที่จัดหา, กำกับดูแลบุคลากรทีมช่างฯ และทีมนิติฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยดี

- แผนกสารสนเทศ ให้คำปรึกษา, แก่ไข ระบบคอมพิวเตอร์ในนิติบุคคล กรณีอุปกรณ์เหล่านี้เกิดเหตุขัดข้อง, ใช้งานไม่ได้ เพื่อความต่อเนื่องในการบริการ

- แผนกตรวจสอบคุณภาพ มีหน้าที่ตรจสอบความถูกต้องตามแผนงานที่บริษัทได้มอบหมาย เช่น การทำงานของทีมช่างในนิติบุคคล และมีหน้าที่ตรวจสอบสารเสพติดกับช่างอาคาร เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2 ด้านธุรกรรมบริการ

- ให้บริการนิติบุคคลอาคารชุด / นิติบุคคลหมู่บ้าน ด้วย Mobile App "Silverman" หรือ "Living OS" เพื่อให้การบริการนิติบุคคลอาคารชุดมีความง่าย, สะดวกสบาย และมีความทันสมัย

- อัปเดตข่าวสารของนิติบุคคลอาคารชุด / นิติบุคคลหมู่บ้าน, รับข่าวประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ทันทีแม้ไม่อยู่ที่โครงการผ่าน App

- ระบบแชท บริการนิบุคคลอาคารชุด โดยการติดต่อ, สื่อสารผ่าน App แจ้งปัญหาผ่านระบบแชทส่วนตัว ไม่ต้อง Walk-in ไปหานิติบุคคล

- ระบบพัสดุ บริการนิติบุคคลคอนโด / นิติบุคคลหมู่บ้านด้วยการรับพัสดุผ่าน App โดยสามารถตรวจเช็คภาพถ่ายก่อนกดยืนยัน พร้อมบันทึกหลักฐานชื่อผู้รับอัตโนมัติได้

- แจ้งซ่อมผ่าน App ให้บริการนิติบุคคลคอนโด / นิติบุคคลหมู่บ้าน ด้วยระบบแจ้งซ่อมแซม, แจ้งต่อเติม ผ่าน App ซึ่งสามารถติดตามสถานะงานซ่อมได้ตลอดเวลา

- เบอร์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดอาคารเจ็บป่วย, เกิดอุบัติเหตุ สามารถเข้า App แล้วโทรได้ทันที เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

3 ด้านวิศวกรรม

- ให้บริการนิติบุคคลอาคารชุด / นิติบุคคลหมู่บ้าน ด้วย Mobile App "Silverman" หรือ "Living OS" เพื่อให้การบริการนิติบุคคลอาคารชุดมีความง่าย, สะดวกสบาย และมีความทันสมัย

- อัปเดตข่าวสารของนิติบุคคลอาคารชุด / นิติบุคคลหมู่บ้าน, รับข่าวประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ทันทีแม้ไม่อยู่ที่โครงการผ่าน App

- ระบบแชท บริการนิบุคคลอาคารชุด โดยการติดต่อ, สื่อสารผ่าน App แจ้งปัญหาผ่านระบบแชทส่วนตัว ไม่ต้อง Walk-in ไปหานิติบุคคล

- ระบบพัสดุ บริการนิติบุคคลคอนโด / นิติบุคคลหมู่บ้านด้วยการรับพัสดุผ่าน App โดยสามารถตรวจเช็คภาพถ่ายก่อนกดยืนยัน พร้อมบันทึกหลักฐานชื่อผู้รับอัตโนมัติได้

- แจ้งซ่อมผ่าน App ให้บริการนิติบุคคลคอนโด / นิติบุคคลหมู่บ้าน ด้วยระบบแจ้งซ่อมแซม, แจ้งต่อเติม ผ่าน App ซึ่งสามารถติดตามสถานะงานซ่อมได้ตลอดเวลา

4 ด้านกฏหมาย

- ให้บริการโดยการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (E-AGM, Online AGM) และการลงคะแนน (E-Vote) ที่ทันสมัยที่สุด ผ่านระบบคอมพิวเตอร์

- จัดให้มีการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

- จัดให้มีการซ้อมหนีไฟตามข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(Monitoring Report) ส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง

- นำส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. 2)

5 ด้านธุรกรรมการเงิน

- Confirm ลูกหนี้ ใช้ตรวจสอบการจ่ายเงินค่าบริการต่าง ๆ ของผู้พักอาศัยกับนิติบุคคลอาคารชุด

- ติดตามทวงถาม, ลูกหนี้คงค้าง, ค่าส่วนกลาง, ค่าน้ำประปา และค่าเช่าพื้นที่อื่น ๆ

- ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน

- ตรวจสอบค่าส่วนกลาง, เงินกองทุนต่าง ๆ

- บริหารเงิน และจัดทำงบประมาณของนิติบุคคลอาคารชุด / นิติบุคคลหมู่บ้าน ให้เกิดประสิทธิภาพ

- บริหารจัดการการฝากประจำ ซึ่งมีทั้งระยะสั้น, ระยะยาว และสลากออมสิน

- ให้บริการนิติบุคคลอาคารชุด / นิติบุคคลหมู่บ้านผ่าน Mobile App เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร่วม

- รับบิลออนไลน์ ชำระง่ายทุกค่าใช้จ่าย ฟังก์ชัน "แจ้งค่าบริการ" ผ่าน Application ไม่เสียเวลาเปิด Mail Box ไม่ต้องกังวลเรื่องใบแจ้งหนี้สูญหายอีกต่อไป ช่วยให้คุณไม่พลาดชำระบิลเกินกำหนด มีระบบแจ้งเตือนทุกครั้ง ชำระง่ายผ่านตัวเลือกหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต หรือ QR code พร้อมบันทึกหลักฐานใบเสร็จรับเงินเข้าระบบอัตโนมัติ เรียกดูประวัติย้อนหลังได้ตามต้องการ

- แก้ปัญหาบัญชีพัก โดย ระบบ Cross Bank

- สั่งจ่ายโดยไม่ต้อง ลงนามในเช็ค สั่งจ่ายโดยการ transfer โดยระบบ Token จากที่ใดก็ได้ สะดวกและรวดเร็ว

6 ด้านการควบคุมและพัฒนา

- ให้บริการผ่านระบบ App Sheet ซึ่งดำเนินการผ่านโทรศํพท์มือถือ จึงง่ายในการดำเนินการและสามารถตรวจสอบได้

- มีการเดินตรวจจุด / ตำแหน่งค่าง ๆ เช่น ห้อง Fitness ผ่าน QR Code / Touch point และห้องเครื่องจักร

- ตรวจวัดค่าเคมีสระว่ายน้ำประจำวัน

- บันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลางประจำวัน

- บันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.