มาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำ สำหรับการประปานครหลวง (กปน.)

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดให้ผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินประกันประปาคืนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 (ไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน)

ผู้ใช้น้ำ จะได้รับเงินประกันการใช้น้ำ ดังต่อไปนี้

 •  มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จะได้รับเงินประกัน 200-400 บาท
 •  มาตรวัดน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว จะได้รับเงินประกัน 300-600 บาท

เอกสาร, ข้อมูล ที่ต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้้

 •  ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย (R1) รวมถึง คอนโด อาคารชุด ห้องเช่า นิติบุคคล (ผู้วางเงินประกัน) โดยผู้ใช้น้ำที่ขอเงินประกันคืนจะต้องมีชื่อตรงกับผู้วางเง้นประกันการใช้น้ำ
 •  เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 •  เลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ 8 หลัก

เริ่มคืนเงินประกันวันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางดังนี้

 •  พร้อมเพย์ ที่ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาช
 •  เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 •  ผ่านบัญชีธนาคาร
 1.  กรุงไทย
 2.  กสิกรไทย
 3.  ไทยพาณิชย์

โดยผู้ใช้น้ำที่ได้วางเงินประกันไว้ สามารถขอรับเงินคืนผ่าน 5 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

Mobile App

@MWAthailand

โทร. 0-2500-2828

QR Code

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.