ทำบุญบริษัท Vertiplus98 ประจำปี 2564

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน Vertipolus98 ได้จัดให้มีการทำบุญบริษัท ประจำปี 2564 โดยก่อนการทำบุญ ได้ทำการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสำคัญคือ ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจการต่อไป

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.