ทำบุญประจำปี 2565 เดอะไลน์ พหลโยธิน พาร์ค A

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ พหลโยธิน พาร์ค A ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการทำบุญประจำปี 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอขอบคุณเจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.