ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม 8 ตุลาคม 2566 The Moment Rachada 19

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา  นิติบุคคลอาคารชุด The Moment Ratchada 19 ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม 8 ตุลาคม 2566 ซึ่งการประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอขอบคุณเจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.