ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2564 ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2564 โดยการประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.