ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 โดยการประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.