ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ฟิโล ลาดพร้าว 18

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุดฟิโล ลาดพร้าว 18 ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2563 (ครั้งแรก) โดยการประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.