ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ลีโว 2 ลาดพร้าว 18

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด ลีโว 2 ลาดพร้าว 18 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยการประชุมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.