ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยการประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.