ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 แอสปาย รัตนาธิเบศร์ 2

       เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ 2 ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 โดยการประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.